plukdyti

plukdyti
plukdýti, plùkdo, plùkdė tr. K; R 1. vandeniu gabenti: Aužuolo plukdýti negalì – tas skęsta Smln. Trioptais (sieliais) plùkdė į aukštesnes vietas gyvolius Smln. Iš Almajo, iš Baluošo plukdýdavo sielius Krd. Vyrai upe sielius plukdė . | prk.: Konrade, liautum savo mintis plukdęs ant tos vilnelės, kuri tuoj pranyks juk V.Kudir. 2. nešti (vandens srovę): Šiaurinė Lietuvos teritorijos dalis priklauso baseinams, plukdantiems vandenis į jūrą . Tik šiaurės Lietuvos upeliai plukdo savo vandenis į Dauguvą, Lielupę, Ventą ir kitas Latvijos upes . Į vakarus, į vakarus sriautus plukdys pavasaris S.Nėr. 3. nešti iš gelmių į kraštą, į viršų: Jei vandenyj nuskendęs, būt drumstus vandenėlis, plukdytų kepurėlę RD72. 4. refl. plaukti vandens paviršiumi: Skrend', karveleli, per ežerelį, tam ežerely plukdos laivelis (d.) Tvr. 5. maudyti: Arklius, galvijus plukdžiau vandeny J. Vaikai išjojo arklių plukdýtų Sv. Te labai gera arklius plukdýt – gilu Sdk. Vyrai gylė[je] plùkdo arklius Mrj. Visas tris [raganas] nuvarė prie Arimaičių ežero ir ėmė jas plukdyti LMD(Klov). Pakraštyj [ežero] plukdysme žirgelį, vidurelyj – rūtų vainikelį LMD(Grz). Aš užaugau raškažėlėj pas savo tėvelį ir nujojau pas upelę plukdyt juodbėrėlį LTR(Vb). Jūres nenersiu, mares neplauksiu, žirgužį neplukdýsiu JD514. Nei pėsčiam eiti, nei raitam joti, nei žirgelio plukdyti NS1211. Tame sunkiame laike (per sausrą) valdžia atsiuntė į kaimą gyvulių gydytoją: jis leido kraują ir liepė gyvulius plukdyti vandenyje M.Katk. 6. refl. maudytis, plaukytis: Kai Žarę iškasė, nė plukdýtis nebė[ra] kur Škn. Ar eisme šiandien plukdýtis? Žg. Jis, būdavo, naktį eina plukdytis Grz. Vidurdienyj atlėks dvyleka ančių plukdytis BsPII75. 7. refl. prk. murgdytis, klampoti: Plùkdės žmonys par tyrelius į Upyną, net kelvietės virpėjo Krš. \ plukdyti; apiplukdyti; atplukdyti; įplukdyti; išplukdyti; nuplukdyti; paplukdyti; parplukdyti; perplukdyti; praplukdyti; priplukdyti; suplukdyti; užplukdyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • plukdyti — plukdýti vksm. Žmónės sieliais plùkdė gývulius į aukštesnès vietàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • plūkdyti — plūkdyti, plūkdo, plūkdė žr. 1 plukti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plukyti — 1 plukyti, plùko, plùkė 1. BzF157, Jn žr. plukdyti 5: Ana plùkė šunį vandeny J. Mergoms vežinas įvažiavo į prūdą i plùko Jdr. Liuob plukyti kožną dieną tą vaiką Šv. Plùkė arklius Šyšo[je] Vn. Vyrai arklius plùko Vkš. Bernai ... eis arklius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plukdinti — plukdìnti, ìna, ìno K, J; N 1. žr. plukdyti 1: Plukdìno medžius Nemanu Vn. 2. žr. plukdyti 3: ^ Gyvenimas ir plukdina, ir skandina KrvP. 3. žr. plukdyti 5: Atvedė kareivius pas Nemuną, plukdìno Skr. ◊ ãšaras plu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplukdyti — tr. K aplink plukdyti. plukdyti; apiplukdyti; atplukdyti; įplukdyti; išplukdyti; nuplukdyti; paplukdyti; parplukdyti; perplukdyti; praplukdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plukdymas — plùkdymas sm. (1); N 1. → plukdyti 1: Py rąstų plùkdymo buvau Pj. Miško plukdymui nuo Rusnės iki Klaipėdos didelę kliūtį sudarė audros Kuršių mariose rš. Susitarta dėl medžių plukdymo Nemunu rš. 2. → plukdyti 5: Kiaulė voliojasi po plukdymo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varinėti — 1 varinėti, ėja, ėjo tr. KBII196, K, Š, Rtr, FrnW, KŽ, DŽ, LzŽ; R, MŽ, Sut, M, L 1. iter. dem. 1 varyti 1: Te girdyt varinėj[o] karves Dv. Kiaules varinėjo iš ūlyčios du piemenys Kp. Toli varinėt karvę negerai Nmč. Vištas varinėja in oro, vištos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplukdyti — 1. tr. K atgabenti vandeniu: Bangų atplukdyta medžiaga BŽ424. 2. refl. atklampoti, atkeliauti: Vos tiktai atsiplùkdėm į Užventį tokiais keliais Užv. plukdyti; apiplukdyti; atplukdyti; įplukdyti; išplukdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • irti — 3 ìrti, ìria, yrė 1. tr. varyti laivelį irklais, plukdyti: Valtį ìrti K. Irkit laivą (irkitės) čionai J.Jabl. Sesulę irsim, viešnelę irsim, margas skryneles pervožysim TDrIV13. Yrėjam liepė, kad irtų laivą nuo pakraščio BsPII300. 2. intr. DP78 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išplukdyti — tr. K; M 1. vandeniu išgabenti: Daug jau miško ta upe išplukdyta rš.| refl. tr.: Lietuvos miškus vokiečiai išsiplukdė į savo žemę rš. 2. iškelti į vandens paviršių, išnešti į kraštą, išplauti: Ir išplùkdė marios negyvėlę mergelę Tvr. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”